ประกาศรับสมัครงาน ตรวจสอบตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัครจริง
1. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว (2ใบ) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์
5. สำเนาหลักฐานการรับราชการ หรือ ส.ด.9 (ถ้ามี) 6. สำเนาทะเบียนสมรส
7. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา 8. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
9. สำเนาใบรับรองประสบการณ์ทำงาน 10. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
11. สำเนาใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ (เฉพาะบางตำแหน่ง)  

รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงานที่สมัคร
เงินเดือนที่ต้องการ บาท/เดือน *
สามารถเริ่มทำงานได้ตั้งแต่ *

รายละเอียดผู้สมัคร
รูปถ่าย (รองรับไฟล์สกุล .gif, .jpg, .png, .bmp เท่านั้น)
ประวัติส่วนตัว (Resume) (รองรับไฟล์สกุล .doc, .docx, .pdf เท่านั้น)
คำนำหน้า นาย นาง นางสาว อื่น *
ชื่อ - นามสกุล *
Name - Surname *
วัน เดือน ปีเกิด *
อายุ
สถานที่เกิด
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม อื่นๆ
ส่วนสูง ซ.ม.
น้ำหนักตัว ก.ก.
สายตา
สถานภาพทางการทหาร
สถานภาพ โสด สมรส หย่าร้าง หม้าย *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
วันหมดอายุ
โรคประจำตัว
ท่านเคยต้องโทษคดีทางอาญาหรือไม่

ที่อยู่
ที่อยู่ปัจจุบัน *
จังหวัด *
โทรศัพท์ *  ตัวอย่าง 027778888
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
จังหวัด
โทรศัพท์

เมื่อท่านได้รับการพิจารณาเข้ามาทำงานที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา โปรดระบุที่อยู่อาศัยที่ใกล้ที่ทำงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์  ตัวอย่าง 027778888

กรณีฉุกเฉินติดต่อ
ชื่อ - นามสกุล
เกี่ยวข้องเป็น
ที่อยู่
โทรศัพท์
มือถือ
อีเมล์

รายละเอียดครอบครัว
ชื่อบิดา
อาชีพ
อายุ
เบอร์โทรศัพท์
ยังมีชีวิตอยู่ ใช่, ไม่ใช่
 
ชื่อมารดา
อาชีพ
อายุ
เบอร์โทรศัพท์
ยังมีชีวิตอยู่ ใช่, ไม่ใช่
 
จำนวนพี่-น้อง
เป็นลูกคนที่
 
คู่สมรส
อาชีพ
อายุ
เบอร์โทรศัพท์
ยังมีชีวิตอยู่ ใช่, ไม่ใช่
 
จำนวนบุตร

ทักษะด้านภาษา พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก
จีน พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก
ญี่ปุ่น พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก
อื่นๆ (ระบุ)

พิมพ์ดีด ไทย คำ/นาที อังกฤษ คำ/นาที
คอมพิวเตอร์ EXCEL POWER POINT WORD ACCESS
  อื่นๆ (ระบุ)

รถ ความสามารถในการขับขี่ ใบอนุญาติขับขี่
รถยนต์ ได้ ไม่ได้ มี ไม่มี
รถจักรยานยนต์ ได้ ไม่ได้ มี ไม่มี

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา
สถาบัน ตั้งแต่ ถึง
คณะ สาขา เกรดเฉลี่ย
มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน ตั้งแต่ ถึง
คณะ สาขา เกรดเฉลี่ย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน ตั้งแต่ ถึง
คณะ สาขา เกรดเฉลี่ย
ปวช.
สถาบัน ตั้งแต่ ถึง
คณะ สาขา เกรดเฉลี่ย
ปวท.
สถาบัน ตั้งแต่ ถึง
คณะ สาขา เกรดเฉลี่ย
ปวส.
สถาบัน ตั้งแต่ ถึง
คณะ สาขา เกรดเฉลี่ย
ปริญญาตรี
สถาบัน ตั้งแต่ ถึง
คณะ สาขา เกรดเฉลี่ย
ปริญญาโท
สถาบัน ตั้งแต่ ถึง
คณะ สาขา เกรดเฉลี่ย
ปริญญาเอก
สถาบัน ตั้งแต่ ถึง
คณะ สาขา เกรดเฉลี่ย
ประกาศนียบัตร
สถาบัน ตั้งแต่ ถึง
คณะ สาขา เกรดเฉลี่ย
กิจกรรมระหว่างศึกษา 1. ตำแหน่ง

2. ตำแหน่ง


งานปัจจุบัน
ชื่อบริษัท
เริ่มตั้งแต่ จนถึง
ตำแหน่งงานสุดท้าย
เงินเดือนที่ได้รับ บาท/เดือน
หน้าที่โดยย่อ
เหตุผลที่ลาออก

ประวัติการทำงาน 3 แห่งสุดท้าย

ชื่อบริษัท
เริ่มตั้งแต่ จนถึง
ตำแหน่งงานสุดท้าย
เงินเดือนที่ได้รับ บาท/เดือน
หน้าที่โดยย่อ
เหตุผลที่ลาออก

ชื่อบริษัท
เริ่มตั้งแต่ จนถึง
ตำแหน่งงานสุดท้าย
เงินเดือนที่ได้รับ บาท/เดือน
หน้าที่โดยย่อ
เหตุผลที่ลาออก

ชื่อบริษัท
เริ่มตั้งแต่ จนถึง
ตำแหน่งงานสุดท้าย
เงินเดือนที่ได้รับ บาท/เดือน
หน้าที่โดยย่อ
เหตุผลที่ลาออก

การฝึกอบรมและการดูงาน
วันที่ หลักสูตร สถาบัน
วันที่ หลักสูตร สถาบัน
วันที่ หลักสูตร สถาบัน
วันที่ หลักสูตร สถาบัน

เหตุผลและแรงจูงใจที่ท่านมาสมัครงานกับบริษัท
ท่านรับทราบข่าวการรับสมัครงานจาก
ท่านมีญาติหรือเพื่อนที่ทำงานในบริษัทหรือไม่ ไม่มี มี
ชื่อ
ความสัมพันธ์
ตำแหน่ง
แผนก

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากหลังจากบริษัทจ้างเข้ามาทำงาน แล้วปรากฏว่าข้อความในใบสมัคร เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้าง ข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น


Username :
Password :
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม