เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา Post Date: 5 กรกฏาคม 2559
 
- ปริญญาตรีสายสังคมศาสตร์
- ประสบการณ์งานธุรการ 1 ปี ขึ้นไป
- มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสาร
- มีมนุษย์สัมพันธ์และการประสานงานที่ดี

 
หัวหน้าฝ่ายบริการสุขภาพ 1 อัตรา Post Date: 1 กรกฏาคม 2559
 
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกว่า
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารทางการพยาบาล
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ยังอยู่ในระยะเวลาการรับรองของสภาการพยาบาล
- เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้แก่ สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
- ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานด้านการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- อายุ 55-65 ปี หรือตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาตามความเหมาะสม

 
แพทย์ประจำ คลินิกเวชกรรมฉุกเฉิน (ER) 1 อัตรา Post Date: 29 มิถุนายน 2559
 
1. จบแพทยศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2. จบวุฒิบัตรเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ อายุรศาสตร์ หรือเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือมีประสบการณ์การทำงานในห้องฉุกเฉิน (Emergency Room) ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
4. ยินดีปฏิบัติตาม คำสั่ง ประกาศ แนวปฏิบัติและคู่มือของคลินิกฯ
5. ยึดมั่นในมาตราฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพของแพทยสภา

 
พยาบาล 7 อัตรา Post Date: 22 กรกฏาคม 2559
 
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีใจรักงานบริการ
- ประสบการณ์ อายุรกรรม ผ่าตัด จักษุ หัวใจ และส่องกล้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
พนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค 1 อัตรา Post Date: 29 มิถุนายน 2559
 
- จบการศึกษาหลักสูตรการดูเล็กและผู้สูงอายุ 6 เดือน (พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA)
- ทำงานเป็นพนักงานผู้ช่วยเอ็กซเรย์ 1 ปี ขึ้นไป
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีการสื่อสารที่ดี
- มีใจรักงานบริการ

 
นักรังสีเทคนิค 2 อัตรา Post Date: 29 มิถุนายน 2559
 
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณทิต สาขารังสีเทคนิค
- ประสบการณ์ งานรังสีวินิจฉัย 1 ปีขึ้นไป
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
- มีความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์แพทย์ในงานรังสีวินิจฉัยเป็นอย่างดี
- มีการสื่อสารและการประสานงานที่ดี

 
เจ้าหน้าที่ยาและเวชภัณฑ์ 3 อัตรา Post Date: 22 กรกฏาคม 2559
 
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังยาของโรงพยาบาล 1 ปี ขึ้นไป
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- สามารถอ่าน เขียน พูด ฟังภาษาอังกฤษ
- สามารถคำนวณเลขคณิตได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบ 1 อัตรา Post Date: 29 มิถุนายน 2559
 
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท ทางด้านการบัญชี / การเงิน / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / บริหารความเสี่ยง
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ระบบงาน หรือบริหารความเสี่ยง ประมาณ 3-5 ปี

 
พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม 1 อัตรา Post Date: 29 มิถุนายน 2559
 
-ประกาศนียบัตร หลักผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 6 เดือน
-มีประสบการณ์ ด้านการทำฟันโดยเฉพาะ
-ชอบงานการบริการ

 
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 7 อัตรา Post Date: 29 มิถุนายน 2559
 
-ประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน
-มีประสบการณ์ การพยาบาลขั้นพื้นฐาน
-ชอบงานการบริการ

 
พยาบาลวิชาชีพ (ผ่าตัด) 2 อัตรา Post Date: 8 มิถุนายน 2559
 
คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีใจรักงานบริการ
- หากมีประสบการณ์ด้านห้องผ่าตัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
ช่าง 1 อัตรา Post Date: 3 เมษายน 2558
 
1.อายุไม่เกิน 35 ปี
2.วุฒิปวช - ปวส
3.มีประสบการณ์ทำงานด้านงานช่างระบบปรับอากาศ
4.มีความขยัน อดทน

 
Username :
Password :
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม