พนักงานธุรการ 2 อัตรา Post Date: 27 มีนาคม 2560
 
1. ระดับการศึกษา ม.6 , ปวช , ปวส หรือเทียบเท่า
2. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel , Power Point เป็นอย่างดี
4. มีทักษะความสามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
5. มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6. มีใจรักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

 
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา Post Date: 26 พฤษภาคม 2560
 
- จบการศึกษาหลักสูตรการดูเล็กและผู้สูงอายุ 6 เดือน (พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA)
- ทำงานเป็นพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 1 ปีขึ้นไป
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีการสื่อสารที่ดี
- มีใจรักงานบริการ

 
ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา Post Date: 17 กุมภาพันธ์ 2560
 
1. การศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี (หลักสูตรต้องได้รับรองจากสภาการพยาบาล)
2. ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
3. .มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งวิชาชีพเป็นอย่างดี
4. มีความรู้ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
5. มีใจรัก และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
6. มีวัยวุฒิ และวุฒิสภาวะที่เหมาะสมกับงานบริการ
7. มีบุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 
แพทย์ประจำ คลินิกเวชกรรมฉุกเฉิน (ER) 1 อัตรา Post Date: 29 มิถุนายน 2559
 
1. จบแพทยศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2. จบวุฒิบัตรเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ อายุรศาสตร์ หรือเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือมีประสบการณ์การทำงานในห้องฉุกเฉิน (Emergency Room) ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
4. ยินดีปฏิบัติตาม คำสั่ง ประกาศ แนวปฏิบัติและคู่มือของคลินิกฯ
5. ยึดมั่นในมาตราฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพของแพทยสภา

 
พยาบาล OPD 6 อัตรา Post Date: 17 กุมภาพันธ์ 2560
 
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีใจรักงานบริการ
- ประสบการณ์ อายุรกรรม ผ่าตัด จักษุ หัวใจ และส่องกล้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
นักรังสีเทคนิค 1 อัตรา Post Date: 11 เมษายน 2560
 
คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณทิต สาขารังสีเทคนิค
2. ประสบการณ์การทำงานรังสีวินิจฉัย 1 ปีขึ้นไป
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
4. มีความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์แพทย์ในงานรังสีวินิจฉัยเป็นอย่างดี
5. มีการสื่อสารและการประสานงานที่ดี

 
เจ้าหน้าที่อุปกรณ์การแพทย์ 1 อัตรา Post Date: 30 มีนาคม 2560
 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา อุปกรณ์การแพทย์
- มีประสบการณ์การทำงานด้านอุปกรณ์การแพทย์ 1-2 ปี
- มีทักษะการติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์การแพทย์
- มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

 
เจ้าหน้าที่ยาและเวชภัณฑ์ 4 อัตรา Post Date: 26 กันยายน 2559
 
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังยาของโรงพยาบาล 1 ปี ขึ้นไป
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- สามารถอ่าน เขียน พูด ฟังภาษาอังกฤษ
- สามารถคำนวณเลขคณิตได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 
เภสัชกร 4 อัตรา Post Date: 26 กันยายน 2559
 
1. เพศชาย/เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตร์บัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพ)
3. ผ่านการฝึกงานบริการจ่ายยา ผู้ป่วยนอก 120 ชั่วโมง ขึ้นไป
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
5. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
6. มีการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
7. มีใจรักในงานบริการ

 
เจ้าหน้าที่การเงิน 2 อัตรา Post Date: 7 กุมภาพันธ์ 2560
 
- ปริญญาตรี การเงิน หรือ บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านแคชเชียร์/การธนาคาร อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
- มีความเข้าใจระบบงานระบบการเงิน
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์
- มีใจรักการบริการ

 
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา Post Date: 6 มีนาคม 2560
 
1. ชาย/หญิง
2. ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ
3. ประสบการณ์งานด้านจัดซื้อ/จัดจ้าง 1 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
5. มีความรู้เรื่องการจัดซื้อและคลังพัสดุ
6. มีมนุษย์สัมพันธ์และการประสานงานที่ดี
7. มีความซื่อสัตย์

 
เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา Post Date: 8 พฤษภาคม 2560
 
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขบัญชีบัณฑิต
- ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 1 ปี ขึ้นไป
- มีความเข้าใจระบบงานบัญชีและการเงิน
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์และการประสานงานที่ดี

 
พยาบาลวิชาชีพ (ผ่าตัด) 2 อัตรา Post Date: 8 พฤษภาคม 2560
 
คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีใจรักงานบริการ
- หากมีประสบการณ์ด้านห้องผ่าตัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
ช่าง 1 อัตรา Post Date: 3 เมษายน 2558
 
1.อายุไม่เกิน 35 ปี
2.วุฒิปวช - ปวส
3.มีประสบการณ์ทำงานด้านงานช่างระบบปรับอากาศ
4.มีความขยัน อดทน

 
Username :
Password :
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม