หัวหน้าแผนกตรวจสุขภาพ (พยาบาล) 1 อัตรา Post Date: 2 มีนาคม 2561
 
- ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต/หลักสูตรทางการพยาบาลเฉพาะทาง
- มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 (และใบประกอบวิชาชีพยังไม่หมดอายุ)
- เป็นพยาบาลปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
- ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาล In charge อย่างน้อย 3 ปี
- เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล
- มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
- มีความรู้เรื่องพยาธิสรีรวิทยาตามกลุ่มโรค และการทำหัตถการที่สำคัญที่ เกี่ยวข้องกับงาน
- มีความรู้เรื่องการควบคุมกำกับงาน และการประกันคุณภาพ
- มีความรู้เรื่องการบันทึกทางการบริหาร การบริการพยาบาล และการใช้ กระบวนการพยาบาล
- มีทักษะการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล
- มีทักษะในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
- มีทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
- มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์
- มีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

 
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา Post Date: 2 มีนาคม 2561
 
1. มีความรู้ความสามารถด้านงานฝึกอบรม , การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ, การบริหารค่าตอบแทน
2. ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ การจัดการ จิตวิทยา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Word, Excel , PowerPoint
4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีทักษะการสื่อสารที่ดี
6. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานเบื้องต้น
7. มีความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 
พยาบาลไตเทียม (เชี่ยวชาญ) 2 อัตรา Post Date: 5 มกราคม 2561
 
1. สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
3. จบการศึกษาหลักสูตรไตเทียม 6 เดือน
4. สอบได้เป็นผู้เชี่ยวชาญไตเทียมอย่างน้อย 3 ปี
5. มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 
พนักงานธุรการ (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) 2 อัตรา Post Date: 18 มกราคม 2561
 
1. ระดับการศึกษา ม.6 , ปวช , ปวส หรือเทียบเท่า
2. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel , Power Point เป็นอย่างดี
4. มีทักษะความสามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
5. มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6. มีใจรักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

 
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา Post Date: 18 มกราคม 2561
 
- จบการศึกษาหลักสูตรการดูเล็กและผู้สูงอายุ 6 เดือน (พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA)
- ทำงานเป็นพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 1 ปีขึ้นไป
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีการสื่อสารที่ดี
- มีใจรักงานบริการ

 
ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา Post Date: 18 มกราคม 2561
 
1. การศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี (หลักสูตรต้องได้รับรองจากสภาการพยาบาล)
2. ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
3. .มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งวิชาชีพเป็นอย่างดี
4. มีความรู้ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
5. มีใจรัก และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
6. มีวัยวุฒิ และวุฒิสภาวะที่เหมาะสมกับงานบริการ
7. มีบุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 
พยาบาล OPD 2 อัตรา Post Date: 18 มกราคม 2561
 
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีใจรักงานบริการ
- ประสบการณ์ อายุรกรรม ผ่าตัด จักษุ หัวใจ และส่องกล้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-

 
พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม 2 อัตรา Post Date: 5 มกราคม 2561
 
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษา ม.6/ปวช , หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 6 เดือน)
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านงานทันตกรรม (ช่วยเหลือแพทย์ข้างเตียง) 1-2 ปี
3. มีความสามารถการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 
เจ้าหน้าที่ยาและเวชภัณฑ์ 2 อัตรา Post Date: 18 มกราคม 2561
 
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังยาของโรงพยาบาล 1 ปี ขึ้นไป
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- สามารถอ่าน เขียน พูด ฟังภาษาอังกฤษ
- สามารถคำนวณเลขคณิตได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 
เภสัชกร 6 อัตรา Post Date: 13 ธันวาคม 2560
 
1. เพศชาย/เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตร์บัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพ)
3. ผ่านการฝึกงานบริการจ่ายยา ผู้ป่วยนอก 120 ชั่วโมง ขึ้นไป
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
5. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
6. มีการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
7. มีใจรักในงานบริการ

 
เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา Post Date: 31 มกราคม 2561
 
- เพศชาย/หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์การทำงานด้านเคาน์เตอร์คิดเงิน โรงพยาบาล อย่างน้อย 1 ปี
- มีความเข้าใจระบบงานการเงินโรงพยาบาล
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์และการประสานงานที่ดี

 
นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา Post Date: 22 สิงหาคม 2560
 
1. เพศชาย
2. ปริญญาตรี วท.บ(เทคนิคการแพทย์)
3. ประสบการณ์ปฏิบัติงานในห้องวิเคราะห์ 1-2 ปีขึ้นไป
4. มีใบประกอบโรคศิลป
5. มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวิเคราะห์เป็นอย่างดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
7. สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
8. มีความรู้เกี่ยวกับ 5 ส.ระบบคุณภาพโรงพยาบาล และระบบคุณภาพ

 
พยาบาล OR 5 อัตรา Post Date: 18 มกราคม 2561
 
คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีใจรักงานบริการ
- หากมีประสบการณ์ด้านห้องผ่าตัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
Username :
Password :
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม