พนักงานธุรการ 1 อัตรา Post Date: 13 กันยายน 2560
 
1. ระดับการศึกษา ม.6 , ปวช , ปวส หรือเทียบเท่า
2. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel , Power Point เป็นอย่างดี
4. มีทักษะความสามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
5. มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6. มีใจรักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

 
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 5 อัตรา Post Date: 3 สิงหาคม 2560
 
- จบการศึกษาหลักสูตรการดูเล็กและผู้สูงอายุ 6 เดือน (พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA)
- ทำงานเป็นพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 1 ปีขึ้นไป
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีการสื่อสารที่ดี
- มีใจรักงานบริการ

 
ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา Post Date: 13 กันยายน 2560
 
1. การศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี (หลักสูตรต้องได้รับรองจากสภาการพยาบาล)
2. ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
3. .มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งวิชาชีพเป็นอย่างดี
4. มีความรู้ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
5. มีใจรัก และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
6. มีวัยวุฒิ และวุฒิสภาวะที่เหมาะสมกับงานบริการ
7. มีบุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 
หัวหน้าแผนกตรวจสุขภาพ (พยาบาล) 1 อัตรา Post Date: 2 ตุลาคม 2560
 
1. สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
3. มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าหน่วยตรวจสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีความรู้ความสามารถทางการพยาบาล
5. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ
6. มีความสามารถในการบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบ

 
พยาบาล OPD 5 อัตรา Post Date: 3 สิงหาคม 2560
 
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีใจรักงานบริการ
- ประสบการณ์ อายุรกรรม ผ่าตัด จักษุ หัวใจ และส่องกล้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
เจ้าหน้าที่ยาและเวชภัณฑ์ 7 อัตรา Post Date: 24 สิงหาคม 2560
 
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังยาของโรงพยาบาล 1 ปี ขึ้นไป
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- สามารถอ่าน เขียน พูด ฟังภาษาอังกฤษ
- สามารถคำนวณเลขคณิตได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 
เภสัชกร 4 อัตรา Post Date: 13 กันยายน 2560
 
1. เพศชาย/เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตร์บัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพ)
3. ผ่านการฝึกงานบริการจ่ายยา ผู้ป่วยนอก 120 ชั่วโมง ขึ้นไป
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
5. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
6. มีการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
7. มีใจรักในงานบริการ

 
พยาบาลควบคุมความเสี่ยง 1 อัตรา Post Date: 13 กันยายน 2560
 
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
2. ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ อย่างน้อย 3 ปี
3. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบมาตราฐานคุณภาพโรงพยาบาล
4. เป็นสมาชิกสภาพยาบาล
5. มีความรู้ ความสามารถในเรื่องการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
6. มีความสามารถในการใช้ Program Microsoft office , Access ได้ในระดับดี-ดีมาก

 
เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้) 1 อัตรา Post Date: 4 สิงหาคม 2560
 
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขบัญชีบัณฑิต
- ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 1 ปี ขึ้นไป
- มีความเข้าใจระบบงานบัญชีลูกหนี้
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์และการประสานงานที่ดี

 
นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา Post Date: 22 สิงหาคม 2560
 
1. เพศชาย
2. ปริญญาตรี วท.บ(เทคนิคการแพทย์)
3. ประสบการณ์ปฏิบัติงานในห้องวิเคราะห์ 1-2 ปีขึ้นไป
4. มีใบประกอบโรคศิลป
5. มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวิเคราะห์เป็นอย่างดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
7. สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
8. มีความรู้เกี่ยวกับ 5 ส.ระบบคุณภาพโรงพยาบาล และระบบคุณภาพ

 
พยาบาลวิชาชีพ (ผ่าตัด) 3 อัตรา Post Date: 31 ตุลาคม 2560
 
คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีใจรักงานบริการ
- หากมีประสบการณ์ด้านห้องผ่าตัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
Username :
Password :
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม