เจ้าหน้าที่ยาและเวชภัณฑ์ 2 อัตรา Post Date: 9 กุมภาพันธ์ 2559
 
1. เพศชาย/เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังยาของโรงพยาบาล 1 ปี ขึ้นไป
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
5. สามารถอ่าน เขียน พูด ฟังภาษาอังกฤษ
6. สามารถคำนวณเลขคณิตได้ดี
7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 
เภสัชกร 2 อัตรา Post Date: 9 กุมภาพันธ์ 2559
 
1. เพศชาย/เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตร์บัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพ)
3. ผ่านการฝึกงานบริการจ่ายยา ผู้ป่วยนอก 120 ชั่วโมง ขึ้นไป
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
5. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
6. มีการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
7. มีใจรักในงานบริการ

 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ต้นทุน 1 อัตรา Post Date: 10 กุมภาพันธ์ 2559
 
1. เพศชาย/หญิง
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท ทางด้านการบัญชี / บัญชีต้นทุน / การเงิน / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์
4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคาระห์ต้นทุน 3-5 ปี

 
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบ 2 อัตรา Post Date: 11 มกราคม 2559
 
1. เพศชาย/หญิง
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท ทางด้านการบัญชี / การเงิน / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / บริหารความเสี่ยง
4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ระบบงาน หรือบริหารความเสี่ยง ประมาณ 3-5 ปี

 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา Post Date: 3 ธันวาคม 2558
 
1. ชาย/หญิง
2.ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์
3. ประสบการณ์งานด้านประชาสัมพันธ์ 1- 2 ขึ้นไป
4. บุคลิกภาพดี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
7. พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษได้
8. พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย – อังกฤษได้
( ผู้สมัครมีรูปถ่ายประกอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 
พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม 2 อัตรา Post Date: 11 มกราคม 2559
 
-เพศชาย/เพศหญิง
-ประกาศนียบัตร หลักผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 6 เดือน
-มีประสบการณ์ ด้านการทำฟันโดยเฉพาะ
-ชอบงานการบริการ

 
ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา Post Date: 9 กุมภาพันธ์ 2559
 
- เพศชาย/หญิง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
- มีประสบการณ์ การพยาบาลขั้นพื้นฐาน
- ชอบงานการบริการ

 
พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา Post Date: 9 กุมภาพันธ์ 2559
 
คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีใจรักงานบริการ
- หากมีประสบการณ์ด้าน หู คอ จมูก , ICU, ศัลยกรรม, อายุรกรรม,เด็ก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
ช่าง 1 อัตรา Post Date: 3 เมษายน 2558
 
1.อายุไม่เกิน 35 ปี
2.วุฒิปวช - ปวส
3.มีประสบการณ์ทำงานด้านงานช่างระบบปรับอากาศ
4.มีความขยัน อดทน

 
Username :
Password :
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม