ช่าง 2 อัตรา Post Date: 24 สิงหาคม 2559
 
1. มีประสบการณ์งานด้านควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภค งานระบบปรับอากาศ งานระบบไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง จัดทำ ติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ อาคารสิ่งก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. มีใจรักงานบริการ
3. สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
พนักงานจัดเลี้ยง 1 อัตรา Post Date: 11 สิงหาคม 2559
 
1. ม.6
2. มีมนุษย์สัมพันธ์และการประสานงานที่ดี
3. มีความขยัน
4. มีความสือสัตย์
5. มีความสุภาพเรียบร้อย

 
หัวหน้าฝ่ายบริการสุขภาพ 1 อัตรา Post Date: 1 กรกฏาคม 2559
 
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกว่า
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารทางการพยาบาล
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ยังอยู่ในระยะเวลาการรับรองของสภาการพยาบาล
- เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้แก่ สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
- ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานด้านการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- อายุ 55-65 ปี หรือตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาตามความเหมาะสม

 
แพทย์ประจำ คลินิกเวชกรรมฉุกเฉิน (ER) 1 อัตรา Post Date: 29 มิถุนายน 2559
 
1. จบแพทยศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2. จบวุฒิบัตรเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ อายุรศาสตร์ หรือเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือมีประสบการณ์การทำงานในห้องฉุกเฉิน (Emergency Room) ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
4. ยินดีปฏิบัติตาม คำสั่ง ประกาศ แนวปฏิบัติและคู่มือของคลินิกฯ
5. ยึดมั่นในมาตราฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพของแพทยสภา

 
พยาบาล 4 อัตรา Post Date: 11 สิงหาคม 2559
 
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีใจรักงานบริการ
- ประสบการณ์ อายุรกรรม ผ่าตัด จักษุ หัวใจ และส่องกล้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
เจ้าหน้าที่ยาและเวชภัณฑ์ 1 อัตรา Post Date: 11 สิงหาคม 2559
 
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังยาของโรงพยาบาล 1 ปี ขึ้นไป
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- สามารถอ่าน เขียน พูด ฟังภาษาอังกฤษ
- สามารถคำนวณเลขคณิตได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบ 1 อัตรา Post Date: 29 มิถุนายน 2559
 
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท ทางด้านการบัญชี / การเงิน / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / บริหารความเสี่ยง
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ระบบงาน หรือบริหารความเสี่ยง ประมาณ 3-5 ปี

 
พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม 1 อัตรา Post Date: 29 มิถุนายน 2559
 
-ประกาศนียบัตร หลักผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 6 เดือน
-มีประสบการณ์ ด้านการทำฟันโดยเฉพาะ
-ชอบงานการบริการ

 
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 7 อัตรา Post Date: 29 มิถุนายน 2559
 
-ประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน
-มีประสบการณ์ การพยาบาลขั้นพื้นฐาน
-ชอบงานการบริการ

 
พยาบาลวิชาชีพ (ผ่าตัด) 2 อัตรา Post Date: 8 มิถุนายน 2559
 
คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีใจรักงานบริการ
- หากมีประสบการณ์ด้านห้องผ่าตัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
ช่าง 1 อัตรา Post Date: 3 เมษายน 2558
 
1.อายุไม่เกิน 35 ปี
2.วุฒิปวช - ปวส
3.มีประสบการณ์ทำงานด้านงานช่างระบบปรับอากาศ
4.มีความขยัน อดทน

 
Username :
Password :
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม