พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 7 อัตรา Post Date: 14 กรกฏาคม 2560
 
- จบการศึกษาหลักสูตรการดูเล็กและผู้สูงอายุ 6 เดือน (พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA)
- ทำงานเป็นพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 1 ปีขึ้นไป
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีการสื่อสารที่ดี
- มีใจรักงานบริการ

 
ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา Post Date: 14 กรกฏาคม 2560
 
1. การศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี (หลักสูตรต้องได้รับรองจากสภาการพยาบาล)
2. ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
3. .มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งวิชาชีพเป็นอย่างดี
4. มีความรู้ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
5. มีใจรัก และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
6. มีวัยวุฒิ และวุฒิสภาวะที่เหมาะสมกับงานบริการ
7. มีบุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 
แพทย์ประจำ คลินิกเวชกรรมฉุกเฉิน (ER) 1 อัตรา Post Date: 29 มิถุนายน 2559
 
1. จบแพทยศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2. จบวุฒิบัตรเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ อายุรศาสตร์ หรือเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือมีประสบการณ์การทำงานในห้องฉุกเฉิน (Emergency Room) ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
4. ยินดีปฏิบัติตาม คำสั่ง ประกาศ แนวปฏิบัติและคู่มือของคลินิกฯ
5. ยึดมั่นในมาตราฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพของแพทยสภา

 
พยาบาล OPD 6 อัตรา Post Date: 14 กรกฏาคม 2560
 
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีใจรักงานบริการ
- ประสบการณ์ อายุรกรรม ผ่าตัด จักษุ หัวใจ และส่องกล้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
เภสัชกร 5 อัตรา Post Date: 14 กรกฏาคม 2560
 
1. เพศชาย/เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตร์บัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพ)
3. ผ่านการฝึกงานบริการจ่ายยา ผู้ป่วยนอก 120 ชั่วโมง ขึ้นไป
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
5. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
6. มีการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
7. มีใจรักในงานบริการ

 
นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา Post Date: 8 มิถุนายน 2560
 
1. เพศชาย
2. ปริญญาตรี วท.บ(เทคนิคการแพทย์)
3. ประสบการณ์ปฏิบัติงานในห้องวิเคราะห์ 1-2 ปีขึ้นไป
4. มีใบประกอบโรคศิลป
5. มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวิเคราะห์เป็นอย่างดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
7. สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
8. มีความรู้เกี่ยวกับ 5 ส.ระบบคุณภาพโรงพยาบาล และระบบคุณภาพ

 
พยาบาลวิชาชีพ (ผ่าตัด) 3 อัตรา Post Date: 14 กรกฏาคม 2560
 
คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีใจรักงานบริการ
- หากมีประสบการณ์ด้านห้องผ่าตัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
Username :
Password :
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม