ช่าง 1 อัตรา Post Date: 21 พฤษภาคม 2561
 
ระดับการศึกษา : ปวส. ช่างไฟฟ้า
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ :
1. มีความรู้และทักษะในงานช่างเป็นอย่างดี
2. มีการสื่อสารและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดี
3. มีความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

 
นักรังสีเทคนิค 1 อัตรา Post Date: 17 พฤษภาคม 2561
 
1.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณทิต สาขารังสีเทคนิค
2.ประสบการณ์ : งานรังสีวินิจฉัย 1 ปีขึ้นไป
3.คุณสมบัติอื่นๆ : มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
มีความรู้และทักษะการทำการเอกซเรย์ในงานรังสีวินิจฉัยได้ทุกการส่งตรวจ
มีใจรักการบริการ มีทักษธการประสานงานที่ดี

 
หัวหน้าแผนกบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา Post Date: 19 เมษายน 2561
 
1. ปริญญาตรี / โท การบริหารทรัพยากรบุคคล, นิติศาสตร์ ,รัฐศาสตร์
2. ประสบการณ์การทำงานด้านงานบุคคล 5 ปี ขึ้นไป
3. มีแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์
5. มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน
6. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Word, Excel , PowerPoint

 
เจ้าหน้าที่บัญชี 2 อัตรา Post Date: 7 พฤษภาคม 2561
 
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บัญชี/บริหาร/เศรษฐศาสตร์ (สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง)
2. ประสบการณ์งานด้านบัญชี
3.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีความอดทน
5. อายุไม่เกิน 35 ปี

 
หัวหน้าแผนกตรวจสุขภาพ (พยาบาล) 1 อัตรา Post Date: 2 มีนาคม 2561
 
- ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต/หลักสูตรทางการพยาบาลเฉพาะทาง
- มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 (และใบประกอบวิชาชีพยังไม่หมดอายุ)
- เป็นพยาบาลปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
- ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาล In charge อย่างน้อย 3 ปี
- เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล
- มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
- มีความรู้เรื่องพยาธิสรีรวิทยาตามกลุ่มโรค และการทำหัตถการที่สำคัญที่ เกี่ยวข้องกับงาน
- มีความรู้เรื่องการควบคุมกำกับงาน และการประกันคุณภาพ
- มีความรู้เรื่องการบันทึกทางการบริหาร การบริการพยาบาล และการใช้ กระบวนการพยาบาล
- มีทักษะการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล
- มีทักษะในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
- มีทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
- มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์
- มีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

 
พยาบาลไตเทียม (เชี่ยวชาญ) 2 อัตรา Post Date: 5 มกราคม 2561
 
1. สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
3. จบการศึกษาหลักสูตรไตเทียม 6 เดือน
4. สอบได้เป็นผู้เชี่ยวชาญไตเทียมอย่างน้อย 3 ปี
5. มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 
พนักงานธุรการ (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) 1 อัตรา Post Date: 21 พฤษภาคม 2561
 
1. ระดับการศึกษา ม.6 , ปวช , ปวส หรือเทียบเท่า
2. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel , Power Point เป็นอย่างดี
4. มีทักษะความสามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
5. มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6. มีใจรักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

 
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา Post Date: 19 เมษายน 2561
 
- จบการศึกษาหลักสูตรการดูเล็กและผู้สูงอายุ 6 เดือน (พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA)
- ทำงานเป็นพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 1 ปีขึ้นไป
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีการสื่อสารที่ดี
- มีใจรักงานบริการ

 
ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา Post Date: 19 เมษายน 2561
 
1. การศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี (หลักสูตรต้องได้รับรองจากสภาการพยาบาล)
2. ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
3. .มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งวิชาชีพเป็นอย่างดี
4. มีความรู้ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
5. มีใจรัก และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
6. มีวัยวุฒิ และวุฒิสภาวะที่เหมาะสมกับงานบริการ
7. มีบุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 
พยาบาล OPD 2 อัตรา Post Date: 8 พฤษภาคม 2561
 
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีใจรักงานบริการ
- ประสบการณ์ อายุรกรรม หัวใจและระบบประสาท หรือ งานศัลยกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-

 
พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 1 อัตรา Post Date: 24 พฤษภาคม 2561
 
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษา ม.6/ปวช /ปวส.
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เวรเปล
3. มีความสามารถการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. มีใจรักงานบริการ

 
เจ้าหน้าที่ยาและเวชภัณฑ์ 2 อัตรา Post Date: 21 พฤษภาคม 2561
 
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
- มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังยาหรือการจ่ายยา ของโรงพยาบาล 1 ปี ขึ้นไป
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- สามารถอ่าน เขียน พูด ฟังภาษาอังกฤษ
- สามารถคำนวณเลขคณิตได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- ยินดีรับเด็กจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์การทำงาน

 
เภสัชกร 13 อัตรา Post Date: 19 เมษายน 2561
 
1. เพศชาย/เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตร์บัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพ)
3. ผ่านการฝึกงานบริการจ่ายยา ผู้ป่วยนอก 120 ชั่วโมง ขึ้นไป
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
5. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
6. มีการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
7. มีใจรักในงานบริการ
8. ยินดีรับเด็กจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์การทำงาน

 
นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา Post Date: 22 สิงหาคม 2560
 
1. เพศชาย
2. ปริญญาตรี วท.บ(เทคนิคการแพทย์)
3. ประสบการณ์ปฏิบัติงานในห้องวิเคราะห์ 1-2 ปีขึ้นไป
4. มีใบประกอบโรคศิลป
5. มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวิเคราะห์เป็นอย่างดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
7. สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
8. มีความรู้เกี่ยวกับ 5 ส.ระบบคุณภาพโรงพยาบาล และระบบคุณภาพ

 
พยาบาล OR 4 อัตรา Post Date: 19 เมษายน 2561
 
คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีใจรักงานบริการ
- หากมีประสบการณ์ด้านห้องผ่าตัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
Username :
Password :
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม