คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
(26 รูป)
ภาพบรรยากาศบริจาคโลหิต“ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.
(39 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาร่วมกับชมรมจิต “สีชมพู” อาสา เปิดสอนการประดิษฐ์ทำดอกไม้จันทน์ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสันทนาการ
(22 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ได้รับเกียรติจากพ.ต.อ.หญิง วิสิฏฐ์ศรี เพ็ญโภไคย หัวหน้างานห้องฉุกเฉิน และพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ตำรวจ มาให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
(33 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยายโครงการสุขภาพดี เป็นหน้าที่ของตนเอง "เรื่องการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในสูตรตำรับเครื่องสำอาง" โดย รศ.ดร.อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
(10 รูป)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในการฉลองอายุวัฒนมงคล 80 ปี พระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560
(24 รูป)
โครงการ “ตรวจรักษาสุขภาพพระภิกษุ – สามเณร วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วัดเทพลีลา และวัดพระไกรสีห์ (น้อย)” ตามแนวพระราชดำริ 3 ประสาน “บ้าน วัด โรงเรียน” ในระหว่างวันที่ 5 -23 มิถุนายน 2560
(16 รูป)
ภาพบรรยากาศเสวนาวิชาการแพทย์ เรื่อง "Dyslipidemia Management" บรรยายโดย พญ.ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 - 13.00 น.
(24 รูป)
ภาพบรรยากาศเสวนาวิชาการแพทย์ “New Era in RA management” บรรยายโดย พ.ท.นพ.ชาติวุฒิ ค้ำชู แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมโรคข้อ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 – 13.00 น.
(19 รูป)
โรงพยาบาลอุดรธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยมี พล.ท.นพ.มาโนชญ์ จันทรศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝายบริการสุขภาพ เข้าต้อนรับ
(37 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาร่วมกับ รพ.ปิยะเวท และรพ.เวชธานี จัดประชุมหารือ “เรื่องส่งต่อผู้ป่วย” เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ปลอดภัย และได้มาตรฐาน โดยมีพล.ท.นพ. มาโนชญ์ จันทรศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าต้อนรับและร่วมประชุม ในวันที่ 15,22 พ.ค. 2560
(58 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง "ทุกวัน ทุกวัย กินผักผลไม้ หลากหลายคุณค่า" บรรยายโดย ดร.ภญ.นันทวัน บุณยะประภัศร ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560
(13 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง "สมดุลกาย สบายดี ด้วยมณีเวช" บรรยายโดย นพ.นพดล นิงสานนท์ ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
(18 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง "โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบบริเวณเอว Lumbar Spinal Canal Stenosis" บรรยายโดย ร.ท.นพ.รุ่งรัฐ จิตตการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
(25 รูป)
ภาพบรรยากาศพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร ในวันที่ 28 เมษายน 2560
(32 รูป)
ภาพบรรยากาศการเสวนาวิชาการร่วมสมัย เรื่อง "Pneumococcal disease and Prevention in adults" บรรยายโดย ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 12.00-13.00 น.
(13 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง "สารพันปัญหากระดูกและข้อ" ตอน : ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะกระดูกพรุน บรรยายโดย นพ.บุญวัฒน์ จะโนภาษ ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.00-11.00 น.
(15 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง "Breast Cancer Hot Topic เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมในขณะนี้" บรรยายโดย นพ.ปิยศักดิ์ ทหราวานิช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมเต้านม ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 14.30 น.
(23 รูป)
ภาพบรรยากาศบริจาคโลหิต“ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.
(8 รูป)
ภาพบรรยากาศการเสวนาแพทย์เรื่อง "ทางด่วนรักษาอัมพาตทางเลือกใหม่" บรรยายโดย พล.ต.รศ.นพ.สามารถ นิธินันทน์ ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
(13 รูป)
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Patient safety goal & Root cause analysis ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
(19 รูป)
ภาพกิจกรรมบรรยายเรื่อง "ชะลอวัย และฝังเข็ม" บรรยายโดย พล.ท.รศ.พญ.พรรณบุปผา ชูวิเชียร ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
(23 รูป)
คณะผู้บริหารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล 79 ปี พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และกรรมการมหาเถรสมาคม ณ พระอุโบสถวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
(11 รูป)
โรงเรียนนานาชาติ เดอะ รีเจนท์ ส่งนักเรียนเข้ารับการฝึกงาน เพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์การทำงานด้านการรักษาพยาบาล โดยมีนายแพทย์อลงกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ แพทย์ประจำแผนกเวชกรรมฉุกเฉิน ให้ความรู้ในการเข้ารับการฝึกงานในครั้งนี้
(16 รูป)
บรรยายเรื่อง "มือสั่น เป็นโรคพาร์กินสันหรือไม่" บรรยายโดย พันเอก (พิเศษ) รศ.นพ.สามารถ นิธินันทน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560
(9 รูป)
อบรมภายในหลักสูตร "ความรู้เรื่องภาษี" รุ่นที่ 1- 4 ในวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560
(17 รูป)
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้าศึกษาดูงานระบบเวชระเบียน ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี นพ.ยิ่งศักดิ์ ศุภนิตยานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าต้อนรับ
(20 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีสงฆ์ (ครบรอบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
(32 รูป)
ภาพกิจกรรมบรรยายเรื่อง "การป้องกันด้วยการให้วัคซีนในผู้ป่วยโรคหัวใจ" โดย นพ.ปกรณ์ โล่ห์เลขา ในวันพฤหัสที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
(16 รูป)
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ รุ่นที่ 3,4 ในวันพฤหัสที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 และ วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.
(13 รูป)

1234