โรงเรียนนานาชาติ เดอะ รีเจนท์ ส่งนักเรียนเข้ารับการฝึกงาน เพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์การทำงานด้านการรักษาพยาบาล โดยมีนายแพทย์อลงกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ แพทย์ประจำแผนกเวชกรรมฉุกเฉิน ให้ความรู้ในการเข้ารับการฝึกงานในครั้งนี้

1