บรรยายเรื่อง "มือสั่น เป็นโรคพาร์กินสันหรือไม่" บรรยายโดย พันเอก (พิเศษ) รศ.นพ.สามารถ นิธินันทน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560

1