สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้าศึกษาดูงานระบบเวชระเบียน ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี นพ.ยิ่งศักดิ์ ศุภนิตยานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าต้อนรับ

1