ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 1/2560 วันที่ 16 - 17 มกราคม 2560

1