ภาพบรรยากาศ วันบวงสรวงองค์ครุฑ ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559

1