ภาพกิจกรรม บรรยาย เรื่อง "โรคหัวใจที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ" ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559

1