คณะศึกษาดูงานจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

1