ภาพบรรยากาศอบรมนิเทศพยาบาล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

1