ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "วันเบาหวานโลก เบาหวานรู้จัก เพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม (Eyes On Diabetes) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

1