ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

1