ภาพกิจกรรม "ไกลไขมัน ไกลโรค" โดยแผนกตรวจสุขภาพ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

1