คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา


      คณะกรรมการต่างๆ คลินิกศุนย์แพทย์พัฒนา

เมนูคณะกรรมการศูนย์แพทย์
คณะกรรมการบริษัท บ้านบึง เวชกิจ จำกัด
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการการแพทย์
ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท บ้านบึง เวชกิจ จำกัด

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ
กรรมการ
พล.ท. นพ. เชิดชัย เจียมไชยศรี
กรรมการ
นายทำนุ ธรรมมงคล
กรรมการ
พล.ท. ทพ. ทวีศักดิ์ ทวีศรี
กรรมการ
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
กรรมการ
ดร.เจริญ สิริวัฒนภักดี
กรรมการ
นางกรองสิญจน์ กนิษฐสุต
กรรมการ
รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการและเลขานุการ