คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา


      คณะกรรมการต่างๆ คลินิกศุนย์แพทย์พัฒนา

คณะกรรมการศูนย์แพทย์
คณะกรรมการบริษัท บ้านบึง เวชกิจ จำกัด
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการการแพทย์
ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท บ้านบึง เวชกิจ จำกัด

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ
กรรมการ
พล.ท. นพ. เชิดชัย เจียมไชยศรี
กรรมการ
นายทำนุ ธรรมมงคล
กรรมการ
พล.ท. ทพ. ทวีศักดิ์ ทวีศรี
กรรมการ
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
กรรมการ
ดร.เจริญ สิริวัฒนภักดี
กรรมการ
นางกรองสิญจน์ กนิษฐสุต
กรรมการ
นพ.ธีรพล โตพันธานนท์
กรรมการและเลขานุการ