คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา


      คณะกรรมการต่างๆ คลินิกศุนย์แพทย์พัฒนา

เมนูคณะกรรมการศูนย์แพทย์
คณะกรรมการบริษัท บ้านบึง เวชกิจ จำกัด
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการการแพทย์
ผู้บริหาร
คณะกรรมการการแพทย์

ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ
ที่ปรึกษา
พล.ท. นพ. เชิดชัย เจียมไชยศรี
ที่ปรึกษา
พล.ท.ทพ.ทวีศักดิ์ ทวีศรี
ที่ปรึกษา
พล.ท.นพ.จุลเทพ ธีระธาดา
ที่ปรึกษา
พล.อ.นพ.ประวิชช์ ตันประเสริฐ
ที่ปรึกษา
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
ประธานกรรมการ
พล.อ.นพ.วทัญญู ปรัชญานนท์
รองประธาน
พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร
กรรมการ
ศ.เกียรติคุณ พญ.พูนสุข จิตรนุสนธิ์
กรรมการ
พล.อ.ทพ.อภิศักดิ์ จงรักษ์
กรรมการ
นพ.ยิ่งศักดิ์ ศุภนิตยานนท์
กรรมการ
รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการและเลขานุการ
พล.ท.นพ.มาโนชญ์ จันทรศร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ