คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา


      คณะกรรมการต่างๆ คลินิกศุนย์แพทย์พัฒนา

เมนูคณะกรรมการศูนย์แพทย์
คณะกรรมการบริษัท บ้านบึง เวชกิจ จำกัด
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการการแพทย์
ที่ปรึกษา บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด
คณะกรรมการการแพทย์

นพ. สงคราม ทรัพย์เจริญ
ประธานกรรมการ
พล.ท. นพ. เชิดชัย เจียมไชยศรี
รองประธานกรรมการ
พล.ท. ทพ. ทวีศักดิ์ ทวีศรี
กรรมการ
พล.ท. นพ. จุลเทพ ธีระธาดา
กรรมการ
พล.อ. นพ. ประวิชช์ ตันประเสริฐ
กรรมการ
พล.อ. นพ. วทัญญู ปรัชญานนท์
กรรมการ
รศ. นพ. สรนิต ศิลธรรม
กรรมการ
พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร
กรรมการ
พล.ท.นพ.มาโนชญ์ จันทรศร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ