คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา


      คณะกรรมการต่างๆ คลินิกศุนย์แพทย์พัฒนา

เมนูคณะกรรมการศูนย์แพทย์
คณะกรรมการบริษัท บ้านบึง เวชกิจ จำกัด
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการการแพทย์
ที่ปรึกษา บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด
คณะกรรมการบริหาร

พล.ท. นพ. เชิดชัย เจียมไชยศรี
กรรมการ
นางกรองสิญจน์ กนิษฐสุต
กรรมการ
คุณมนูญ สรรค์คุณากร
กรรมการ
นพ. สงคราม ทรัพย์เจริญ
กรรมการ
พล.ท. ทพ. ทวีศักดิ์ ทวีศรี
กรรมการ