คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา


      คณะกรรมการต่างๆ คลินิกศุนย์แพทย์พัฒนา

เมนูคณะกรรมการศูนย์แพทย์
คณะกรรมการบริษัท บ้านบึง เวชกิจ จำกัด
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการการแพทย์
ที่ปรึกษา บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด
คณะกรรมการบริหาร

พล.ท. นพ. เชิดชัย เจียมไชยศรี
กรรมการ
นางกรองสิญจน์ กนิษฐสุต
กรรมการ
คุณมนูญ สรรค์คุณากร
กรรมการ