คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา


      คณะกรรมการต่างๆ คลินิกศุนย์แพทย์พัฒนา

เมนูคณะกรรมการศูนย์แพทย์
คณะกรรมการบริษัท บ้านบึง เวชกิจ จำกัด
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการการแพทย์
ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหาร

ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ
ประธานกรรมการ
พล.ท. นพ. เชิดชัย เจียมไชยศรี
กรรมการ
พล.ท. ทพ. ทวีศักดิ์ ทวีศรี
กรรมการ
นางกรองสิญจน์ กนิษฐสุต
กรรมการ
นายมนูญ สรรค์คุณากร
กรรมการ
รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการและเลขานุการ