คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา


      คณะกรรมการต่างๆ คลินิกศุนย์แพทย์พัฒนา

เมนูคณะกรรมการศูนย์แพทย์
คณะกรรมการบริษัท บ้านบึง เวชกิจ จำกัด
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการการแพทย์
ที่ปรึกษา บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด
คณะกรรมการบริษัท บ้านบึง เวชกิจ จำกัด

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
นพ. สงคราม ทรัพย์เจริญ
กรรมการ
พล.ท. นพ. เชิดชัย เจียมไชยศรี
กรรมการ
นายทำนุ ธรรมมงคล
กรรมการ
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
กรรมการ
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
กรรมการ
พล.ท. ทพ. ทวีศักดิ์ ทวีศรี
กรรมการ
นางกรองสิญจน์ กนิษฐสุต
กรรมการ