นัดหมายแพทย์

โปรดนัดหมายล่วงหน้า
โทรศัพท์ 0-2105-0345 , 0-2308-7600
นัดหมายแพทย์ทั่วไป กด 1 และ กด 1,
ทันตกรรม กด 2 , กายภาพ กด 3 , ไตเทียม กด 4