• DECEMBER 18, 2018
    • 0

    การอบรมสถานพยาบาลสีขาว

    การอบรมสถานพยาบาลสีขาว เรื่อง “รู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดและกฎหมายว่าด้วยการลงโทษ” โดย สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2561